ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน > อาจารย์วงษ์ศรี ภูทัด และคุณครูรจนา ชินเฮือง เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วงษ์ศรี ภูทัด และคุณครูรจนา ชินเฮือง เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

อาจารย์วงษ์ศรี ภูทัด และคุณครูรจนา ชินเฮือง

เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 3

 

ะหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th