ReadyPlanet.com
dot dot

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลพระราชทาน และรับรอง มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาระดับอนุบาล และประถม โรงเรียนจะผลิตนักเรียน ให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม ตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้าน ดนตรี กีฬา และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำ ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่าง มีความสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข่าวสารรายเดือน


ข่าวสารรายเดือนธันวาคม 2560

 4/12/60       %   ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง นักเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมทำบุญ

                             ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป

                             เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันพระราชสมภพ

                             ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

More...


ข่าวสารรายเดือนพฤศจิกายน 2560

 12/11/60  คณะครูระดับอนุบาลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เด็กปฐมวัยก้าวไกล สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพมหานคร

More...
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006