ReadyPlanet.com
dot dot

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลพระราชทาน และรับรอง มาตรฐานคุณภาพ การศึกษาระดับอนุบาล และประถม โรงเรียนจะผลิตนักเรียน ให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสม ตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้าน ดนตรี กีฬา และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำ ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่าง มีความสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ข่าวสารรายเดือน


ข่าวสารรายเดือนมีนาคม 2561

 Summer I  ตั้งแต่วันที่  5 - 23 มี.ค. 2561

Summer II  ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. - 9 พ.ค. 2561

สำหรับนักเรียนใหม่ต้องเรียนทุกคนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐาน มีรถโรงเรียนบริการตามปกติ

                                                                                                                                                                                    

More...


ข่าวสารรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561

 10/2/61 % โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยาเข้ารับรางวัลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2559                  ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

More...
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006