ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน > โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปทรงและการใช้สัญลักษณ์ หัวข้อ "ฉันรักในหลวง" จากการประกวดวาดภาพระบายสี (เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศร

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปทรงและการใช้สัญลักษณ์ หัวข้อ "ฉันรักในหลวง" จากการประกวดวาดภาพระบายสี (เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศร

 โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศวาดภาพความคิดสร้างสรรค์ด้านรูปทรงและการใช้สัญลักษณ์ หัวข้อ "ฉันรักในหลวง" จากการประกวดวาดภาพระบายสี (เนื่องในวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th