โรงเรียคุณภาพ SMT

โรงเรียนรับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT (โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์