โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนร่วมวิจัย โครงการวิจัยตามแผนงานวิจัยการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนร่วมวิจัย 

"โครงการวิจัยตามแผนงานวิจัยการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี"

โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์