พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ และพิธีถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช