กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการยอมรับในนโยบายและคะแนนเสียงของเพื่อนๆที่ได้เลือกประธานนักเรียน