หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (หลักสูตร Extra English Program) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ตามที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ในหลักสูตรต่างๆ ทางโรงเรียนได้เสริมสร้างการเรียนรู้ของนักเรียนผ่าน Project-Based Learning (PBL), Active Learning, GPAS 5Steps เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำโครงงานร่วมกับผู้อื่น, การคิดวิเคราะห์ข่าวสารและข้อมูล, การเชื่อมโยงองค์ความรู้กับประสบการณ์และความสนใจของตนเอง, การตัดสินใจแก้ปัญหา, และการสะท้อนการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนักเรียนได้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 ได้แก่การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่นและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนเรียนวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาไทย ร้อยละ 80 เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (Second Language) สัปดาห์ละ 7 คาบ (ครูต่างชาติ 5 คาบ ครูไทย 2 คาบ)

โปรแกรมการเรียน