หลักสูตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - อนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการ (Early Years Foundation Stage Curriculum) เพื่อเตรียมควาพร้อมนักเรียนให้มีพัฒนาการตามวัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านการคิดคำนวณและความเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา คุณครูจะสอนโดยกระบวนการเรียนแบบ Brain - Based Learning Approach, Executive Functions ให้เรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนักเรียนได้เรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

โปรแกรมการเรียน