อรุณรุ่งแห่งการศึกษาเรืองรองขึ้นแล้ว โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหมายปฏิรูปปรัชญาการศึกษา ระบบบริหาร กระบวนการเรียนรู้ และการทุ่มเทสรรพกำลังทั้งมวล เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ทุกช่วงชีวิต ทุกวัย เพื่อสร้างคุณสมบัติ อันพึงประสงค์ ให้สมาชิกของสังคมไทย โดยคณะครูที่มีประสบการณ์ เอกเฉพาะทาง เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษาและบูรณาหลักสูตรท้องถิ่น เข้าในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา ว่ายน้ำ สุนทรีนศิลป์ การงานและอาชีพ ลูกเสือ แนะแนว สอนเสริม ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างประเทศ มุ่งสัมฤทธิ์ผลด้านครู นักเรียนและการบริหารงาน ของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน