โรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้านดนตรี กีฬาและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  1. กำหนดกฎระเบียบ คู่มือนักเรียนและแนวทางปฏิบัติตาม
  2. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
  3. สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์
  4. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และทันสมัยกับนักเรียน
  5. มีการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รายงานผลของนักเรียน ต่อผู้ปกครองอย่างชัดเจนและถูกต้อง
  6. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเน้นความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีคุณธรรม