ทำนอง – คำร้อง “พรพิรุณ”

ร้องหมู่

โรงเรียนเรา ปิยะพงษ์สวยงามสง่า เด่นนำทั้งด้านวิชาพร้อมจริยคุณธรรม มีครูดีสั่งสอนให้เราเรียนร่ำ เราท่องบนจดจำ ยึดมั่นกระทำความดี

สีเขียว-ขาว สี-ธงเพริศพราวขจี พวกเรารักสามัคคี พันผูกไมตรีมีน้ำใจ พร้อมรักษาซึ่งวัฒนธรรมไทย มีระเบียบวินัย หาญกล้าและน้ำใจงาม

“พัฒนาความคิดให้เป็นความรู้คู่คุณธรรม” คือ ปรัชญาประจำยึดมั่นกระทำ ด้วยใจมั่นคง เยี่ยมในกิจกรรม ชื่อเสียงลือล้ำดำรง พัฒนาสถาบันมั่นคง เทอดเกียรติธำรงปิยะพงษ์ตระการ

สีเขียว-ขาว เสมือนเงาพฤกษาตระหง่าน ความรู้ทุกกิ่งและก้านฝังแนบดวงมาลย์เยาวชน กตัญญู ต่างรู้รักชาติทั่วคน เทอดไว้ยิ่งชีพตนคือถือศาสนาราชัน