โรงเรียนจัดบรรยากาศห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียน

ห้องประกอบการวิทยาศาสตร์

แปลงเกษตรปลอดสารพิษของโรงเรียน

                               ห้องเรียนระดับอนุบาล                ห้องดนตรีสากล

 

                                ห้องเรียน cooking         ห้องเรียนระดับประถมศึกษา

                    ห้องประกอบการสวนพฤกษศาสตร์          ดนตรีไทย

                                     สระว่ายน้ำ                       สวนคณิตศาสตร์

ห้องประกอบการ English Language

                       ห้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา      ห้องประกอบการ soundlab

                          ห้องประกอบการคอมพิวเตอร์      ห้องประกอบการนาฎศิลป์

แหล่งศึกษาค้นคว้าของโรงเรียน "ห้องสมุด"