ดร.สุมาลี มีพงษ์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา: โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา
ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 1)
ระดับปริญญาตรี:

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ระดับปริญญาโท: การศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาเอก: ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ตำแหน่งทางสังคม: ผู้พิพากษาสมทบ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน