ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน > การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13/2556

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13/2556

 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 13/2556

โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 27 เมษายน -  2 พฤษภาคม 2556

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ


โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th