ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมของโรงเรียน

ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : แนวแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียด:

 แนวแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนรูป : 15 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
รายละเอียด:

 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

จำนวนรูป : 20 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
รายละเอียด:

 นิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนรูป : 34 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : นิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
รายละเอียด:

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ยินดีต้อนรับนิสิตบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากประเทศภูฎาน
รายละเอียด:

ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จากประเทศภูฎาน

เข้าเยี่ยมชมการศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนรูป : 14 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : แหล่งเรียนรู้การประชุมลูกเสือ เอเชีย - แปซิฟิก
รายละเอียด:

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา ได้ต้อนรับคณะลูกเสือโลก

ในงานการประชุมลูกเสือเอเชีย-แปซิฟิก ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว และฐานการผจญภัยต่าง ๆ

จำนวนรูป : 17 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : เข้ารับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด:

โรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

จากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2552

จำนวนรูป : 7 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : ยินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเอเชีย
รายละเอียด:

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยายินดีต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทวีปเอเชีย

เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จำนวนรูป : 4 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ
รายละเอียด:

เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

เนื่องจากได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียงและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนรูป : 8 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2011
ชื่ออัลบั้ม : การจัดการเรียนรู้ระดับ อนุบาล
รายละเอียด:

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยเน้น เก่ง ดี มีความสุข  บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  เน้นให้นักเรียนปฏิบัิติจริง 

จำนวนรูป : 36 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  [ถัดไป]
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th