ReadyPlanet.com
dot dot
วิสัยทัศน์

โรงเรียนจะผลิตนักเรียนให้มีความพร้อม และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย สามารถคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมพึงประสงค์ มีทักษะด้านวิชาการ มีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความสุนทรีย์ด้านดนตรี กีฬาและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ความเป็นไทย สามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวัน และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  1. กำหนดกฎระเบียบ คู่มือนักเรียนและแนวทางปฏิบัติตาม
  2. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
  3. สนับสนุนกิจกรรม เพื่อเสริมประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างลักษณะอันพึงประสงค์
  4. จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และทันสมัยกับนักเรียน
  5. มีการวัดประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รายงานผลของนักเรียน ต่อผู้ปกครองอย่างชัดเจนและถูกต้อง
  6. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเน้นความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีคุณธรรมเกี่ยวกับโรงเรียน

ผู้บริหาร
ห้องเรียน article
มาร์ช รร
หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้ระดับ อนุบาล
กิจกรรมของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน
ข่าวสารสัมพันธ์
ปิยะแคมป์โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th