ReadyPlanet.com
dot dot
มาร์ช รร

ทำนอง – คำร้อง “พรพิรุณ”

ร้องหมู่

โรงเรียนเรา ปิยะพงษ์สวยงามสง่า เด่นนำทั้งด้านวิชาพร้อมจริยคุณธรรม มีครูดีสั่งสอนให้เราเรียนร่ำ เราท่องบนจดจำ ยึดมั่นกระทำความดี

สีเขียว-ขาว สี-ธงเพริศพราวขจี พวกเรารักสามัคคี พันผูกไมตรีมีน้ำใจ พร้อมรักษาซึ่งวัฒนธรรมไทย มีระเบียบวินัย หาญกล้าและน้ำใจงาม

“พัฒนาความคิดให้เป็นความรู้คู่คุณธรรม” คือ ปรัชญาประจำยึดมั่นกระทำ ด้วยใจมั่นคง เยี่ยมในกิจกรรม ชื่อเสียงลือล้ำดำรง พัฒนาสถาบันมั่นคง เทอดเกียรติธำรงปิยะพงษ์ตระการ

สีเขียว-ขาว เสมือนเงาพฤกษาตระหง่าน ความรู้ทุกกิ่งและก้านฝังแนบดวงมาลย์เยาวชน กตัญญู ต่างรู้รักชาติทั่วคน เทอดไว้ยิ่งชีพตนคือถือศาสนาราชัน
เกี่ยวกับโรงเรียน

ผู้บริหาร
ห้องเรียน article
วิสัยทัศน์
หลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ระดับ ประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้ระดับ อนุบาล
กิจกรรมของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน
ข่าวสารสัมพันธ์
ปิยะแคมป์โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th