ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ article

คุณครูให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารถูกต้องตามหลักธงโภชนาการ

แปลงผักปลอดสารพิษของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานผัก

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ให้ชุมชนใกล้เคียงหันมาใส่ใจสุขภาพ

รับประทานผักและผลไม้  เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

นักเรียนนำผักจากแปลงเกษตรปลอดสารพิษมาประกอบอาหาร

 นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างถูกหลักโภชนาการ 

นักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้ทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร

โดยสุ่มจากอาหารที่นักเรียนนำมาจากบ้านและที่โรงเรียน

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำสื่อประกอบการเรียนการสอน

เรื่องการเลือกบริโภคผัก ผลไม้และอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

 
ข่าวสารสัมพันธ์

โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ article
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียง article
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนา article
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน) article
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th