ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียง article

นักเรียนได้รับความรู้ เรื่องวงจรชีวิตของยุง

สาเหตุและการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก

จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

 

คุณครูให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

และวงจรชีวิตของยุง

จัดบอร์ดให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับฆาตกรตัวร้าย (ยุง)

สาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก

นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้เลือดออก

ให้ชุมชนใกล้เคียงได้ตระหนัก ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

นักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

สาเหตุโรคไข้เลือดออก

นักเรียนใส่ทรายอะเบต(GPO-1)และปล่อยปลาลงในอ่างบัวเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

นักเรียนชมรมวิทยาศาสตร์ทำเทียนหอมไล่ยุง

 

 
ข่าวสารสัมพันธ์

โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ article
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนา article
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน) article
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ article
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th