ReadyPlanet.com
dot dot
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนา article

คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์ให้ชุมชนใกล้เคียงหันมาใส่ใจ

ดูแลคลองลาดปลาเค้าให้ใสสะอาด

นักเรียนได้ทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้

เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียในคลองลาดปลาเค้า

นักเรียนบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการปลูกผักตบชวา

เพื่อช่วยเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ เพื่อทำให้กลิ่นเหม็นลดลง

 
ข่าวสารสัมพันธ์

โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ article
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียง article
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน) article
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ article
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th