ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน(เด็กอ้วน) article

นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (เด็กอ้วน)

มีการติดตามผลพัฒนาการทางด้านร่างกาย

อย่างต่อเนื่อง  โดยวิธีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของนักเรียน

มีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับอาหาร

รับประทานอย่างไรหุ่นดีไร้พุง

นักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเป็นประจำในตอนเช้า

และแจกเอกสารแผ่นพับส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน

วิทยากรผู้ชำนาญการด้านอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ร.ศ.พญ.ชุติมา   ศิริกุลชยานนท์   ให้ความรู้กับคณะครู  ผู้ปกครอง 

เจ้าหน้าที่  บุคลากรและนักเรียน   

 

คุณครูปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขและขอความร่วมกับผู้ปกครอง

ในการดูแลเรื่องการเลือกบริโภคอาหารของนักเรียน

 มีการควบคุมปริมาณอาหารในแต่ละมื้อและส่งเสริมให้ทานผัก ผลไม้

กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (เด็กอ้วน)

ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

อังคารและพฤหัสบดี โดยมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาแนะนำอย่างถูกวิธี

คณะครูและนักเรียนออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันในตอนเช้าหน้าเสาธง

ส่งเสริมการรับประทานผักโดยให้นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ

ในแปลงเกษตรของโรงเรียน

จัดกิจกรรมประกวดทำอาหาร "เมนูชูผัก"

นักเรียนร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนหันมารับประทานผักและผลไม้

ร้านสหกรณ์ไม่จัดและจำหน่ายของทอด น้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ

นักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้แสดงบทบาทสมมุติ

ประกวดโครงการ อย.น้อย รณรงค์ไม่รับประทานขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลม

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศด้านการนำเสนอ

โรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ

ณ  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน  จ.กรุงเทพฯ

และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี   จ.ลพบุรี

 
ข่าวสารสัมพันธ์

โครงการปิยะพงษ์ดูดี 4.0
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ZERO WASTE SCHOOL
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะ article
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการ ย.ยุงหมดไปด้วยวิถีไทยความพอเพียง article
โครงการคลองสวยน้ำใส่ร่วมใจพัฒนา article
โครงการเด็กไทยบริโภคของไทยใส่ใจสุขภาพ article
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
172 ซ.ลาดปลาเค้า52 ถ.ลาดปลาเค้า
แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร:
02-5706484, 02-5706700
โทรสาร: 02-5706841
โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒนา
52/4 ซ.บุญสม ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร:
02-9982262, 02-5333006
http://www.piyapat.ac.th